Wednesday, January 20, 2010

Renraku Kata

Renraku Ichi - Mae Geri , Gyaku TsukiRenraku Ni - Chudan Soto Uke , Gedan Barai , Gyaku TsukiRenraku San - Mae Geri , Yoko Geri , Ushiro GeriRenraku Yon - Mawashi Gedan Barai , Ago Uchi , Gyaku Tsuki , Mae Geri , Mawashi Geri , Ushiro Geri , Gedan Barai , Gyaku TsukiRenraku Go - Mawashi Geri , Oi Tsuki , Gyaku Tsuki , Mawashi GeriRenraku Roku - Oi Tsuki , Gyaku Tsuki , Oi Tsuki , Shita TsukiRenraku Shichi - Mawashi Geri , Ushiro Mawashi Geri , Mae Geri , Mawashi Geri , Ushiro Mawashi Geri


No comments:

Post a Comment